Tea Bowl

YOSHINORI AKAZAWA ROSEKI V ONLINE SHOP AKAZAWA